Polityka prywatności

Dowiedz się jak przetwarzamy dane osobowe

Polityka prywatności

Centrum Wsparcia sp. o.o., nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych na stronie Centrum Wsparcia sp. o.o., lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony Centrum Wsparcia sp. o.o.
Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych. Cookie wykorzystywane w serwisie to Cookie Sesyjne - Przechowujące identyfikator sesji. Jest on niezbędny do przechowania informacji o fakcie obecności w serwisie.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Centrum Wsparcia sp. z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów Centrum Wsparcia Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu a także o przysługujących im z tego tytułu prawach na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Centrum Wsparcia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 35/41, 53-228 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Inżynierska 35/41, 53-228 Wrocław lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@centrumwsparcia.com.

 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. z o.o.  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 3. Dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. o.o.,  są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:

  • Wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Centrum Wsparcia sp. o.o.,

  • Realizacji umów zawartych ze zleceniobiorcami, kontrahentami,

  • W pozostałych przypadkach dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

 4. Dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie – zgodnie z zatwierdzoną instrukcją archiwalną oraz na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa pkt 4, mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Centrum Wsparcia sp. o.o., z siedzibą we Wrocławiu.

 6. Dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 8. Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują im następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane osobowe dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   • osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

  • osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej prze tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany ,prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   • w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której dane osobowe dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.

 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klientom Fundacji Eudajmonia przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.

 10. Klienci Centrum Wsparcia sp. o.o., mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 12. Podanie danych osobowych klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 13. Podane przez klientów Centrum Wsparcia sp. o.o., dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).

 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.